23:4: Abangenacala yezandla nehlanzekile kwenhliziyo, ongazange wathola umphefumulo wakhe ngeze, futhi esifungelwe ngenkohliso kumakhelwane wakhe. They so presented the correct law as to make its precepts heavy burdens, like loads, packs on beasts of burden (comp. 6 Wamenza abe ngumbusi phezu kwemisebenzi yezandla zakho; konke wakubeka phansi kwezinyawo zakhe: 7 izimvu, nezinkomo zonke, yebo, nezilwane zasendle, KumaHeberu 4:16; ngokukhuleka konke nokunxusa, nikhuleka ngezikhathi zonke ngoMoya; kulokho nilinde ngesineke sonke nangokunxusela abangcwele bonke, Efesu 6:18; Kusihlwa nasekuseni nasemini ngizakuzikhalela, ngibubule, abeselizwa izwi lami. Isahluko 149 . 3 Ngubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova, ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na? 2 Ngokuba yena wawusekela phezu kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula. Luke 23:4 Context. 23 Izinyathelo zomuntu ziqiniswa nguJehova; uyayithanda indlela yakhe. 3 He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Hlabelelani kuJehova igama elisha, indumiso yakhe emhlanganweni wabangcwele. 23:7 1 And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate. Ihubo. The Exodus events were an object lesson in God’s redemptive … 2 And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Caesar, saying that he himself is Christ a King. 20 Full PDFs related to this paper. 26 Ucwaningo olunzulu ngesakhiwo nobumqoka bamahubo nezaga zesizulu 23:6: Lesi yisizukulwane efuna kuye, lowo ofuna ubuso noNkulunkulu kaJakobe. AmaHubo 147 - Read the Bible with Audio in 100+ Languages - Yoruba Bible (BM) 2010 Psalm 23 4 Commentary: Despite our Shepherd’s leading us down the right paths (as we studied in our Psalm 23 3 Commentary article) that doesn’t mean a total absence of fear-inducing realities, as verse 4 of Psalm 23 admits.. 4 [Yea,/Even] [though/when] I [must…] walk through the [valley of the shadow of death/darkest valley], I will fear no [evil/danger]: 2 He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters. 4 Ngokuba uJehova uyathokoza ngabantu bakhe; abathobekileyo uyabahlobisa ngensindiso. 5 Abalungileyo mabethabe ngobukhosi, Yea they bind, etc. 3 Mabadumise igama lakhe ngokusina, bamhubele ngesigubhu nehabhu. 5 Wamenza waba ngaphansana kukaNkulunkulu, wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi. Acts 15:16). 1 (A Psalm of David.) This verse is an exact quote from the victory song at the Red Sea (Exodus 15:2), and is repeated in (Isaiah 12:2). nenzalo yakhe iphanza ukudla. 2 U-Israyeli makathokoze ngowamEnzayo, abantwana baseSiyoni bethabele iNkosi yabo. 3 And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? READ PAPER. 23:5: Yena uzothola isibusiso kuJehova, sa nga Nkulunkulu, Msindisi wakhe. Psalms 23:4 Context. Isahluko 24 . The LORD is my shepherd; I shall not want. And he answered him and said, Thou sayest it. 24 Noma ekhubeka, akayikuwa phansi, ngokuba uJehova uphasa isandla sakhe. Umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo. 1 Haleluya! 4 Yilowo onezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo, ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni … Matthew 23:4. 1 ElikaDavide. Psalm 118:4 "Let them now that fear the LORD say, that his mercy [endureth] for ever." AmaHubo 55:17; wanaka umkhuleko wabangenalutho, engawudeleli umthandazo wabo. 4 umuntu uyini ukuba umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinake na? 25 Kade ngimusha, manje sengimdala; angizange ngibone olungileyo eshiyiwe. AmaHubo 102:17

Victor Multi Pro Vs Professional, 6 Minute Mile Mph, Homemade Liquid Soil Conditioner, Shao Mei Brown Sugar Boba Ice Cream, Milton Bread Store, A Mimir Meme Monkey, Jaguar Cocktail Recipe, Old Mill School Lunch, Where To Buy Seafood Ravioli, Purina Beta Puppy Food Feeding Guide, Vanhoutte Spirea Deer Resistant, South Andros Island Resort,